(no subject)

Date: 2017-06-05 06:48 pm (UTC)
в цілому правильно, і в цілому скрізь де є примірно так і є. хоча і з різним рівнем задротства.

але якщо взять і провести аналогію із курсами авто,
то для занять і тренуваня тра буде 2 години на теоритичну лекцію (де половина часу займе юридична фігня), годину на практику - розібрати зібрати кілька різних зразків і 30 (чому 30? ну взагалі і 15 хватить, але нехай 30 - на автокурсах 20-30 годин практичного водіння із інструктором, а совкольотчиків пхали в бій із 15ма годинами самостійного нальоту гггггг) набоїв щоб популять в мішеньку.

ото і все. зараз щоб тут і зараз придбать дробаш із самозахистною ліцухою - взагалі ніяких курсів нема. із мисливською - там охотмінімум - правили полювання, спеціальні екзамени.

памятай пане Гжегоже - що зброя стрілецька спеціально конструюється так, щоб користуватись нею міг навіть дебіл (ну як Форест Гамп), вона проста, живуча, інтуїтивно зрозуміла.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

grzegorz: (Default)grzegorz

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 07:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios